Парламент

  www.parliament.bg

Министерски съвет

  www.government.bg

Министерство на вътрешните работи

  www.mvr.bg

Асоциация на експертите и вещите лица

  http://www.expert-bg.com

Министерство на образованието

  ww.minedu.government.bg

Министерство на отбраната

  www.md.government.bg

Асоциация на превозвачите

  www.abzp.eu

Министерство на правосъдието

  www.justice.government.bg

Министерство на икономиката

  www.mi.government.bg

Министерство на транспорта и съобщенията

  www.mt.government.bg

Агенция по приватизация

  www.priv.government.bg

Агенция за чуждестранни инвестиции

  www.bfia.org

Комисия за регулиране на съобщенията

  www.stc.bg

Национален статистически институт

  www.nsi.bg

Национален осигурителен институт

  www.noi.bg

Патентно ведомство

  www.bpo.bg

Международна организация за инетлектуална собственост

  www.wipo.org

Министерство на енергетиката

  www.doe.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  www.mrrb.government.bg

Министерство на финансите

  www.minfin.government.bg

Българска Тъговско- Промишлена Палата

  www.bcci.bg

Българска народна банка

  www.bnb.bg

Световна банка

  www.worldbank.org

ООН

  www.un.org

Европейски съюз

  www.europa.eu.int/inst-en.htm

Съвет на Европа

  europa.eu.int

Европейски съд за правата на човека

  www.icj-cij.org

Конституционен съд

  www.constcourt.bg

Върховен административен съд

  www.sac.government.bg

Агенция за държавни вземания 

  www.adv.government.bg

 

 

BG EN FR